REGULAMIN SGO Bożena Szymańska

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży w SGO Bożena Szymańska, mającym swoją siedzibę przy ul. Droga Hrabska 9, 05-090, Falenty Nowe, NIP 521 114 79 03, posługującym się adresem internetowym   http://www.sadzonki.info.pl/, zwanym dalej SGO.

2. Zamówienia można składać przez Internet 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu wysyłając na adres mailowy: zamowienia@sadzonki.info.pl wiadomość z podaniem liczby zamawianych sadzonek, nazwy gatunkowej oraz odmiany.

Istnieje również możliwość złożenia zamówienia drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (+48) 505 014 433 lub wysyłając list na adres biura.

3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu i że zobowiązuje się go przestrzegać.

II. Sprzedaż

1. Wszystkie ceny roślin zawarte w ofertach zamieszczonych na stronie internetowej SGO są podane w złotych polskich i nie zawierają 8% podatku VAT (są to ceny netto).

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. SGO zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, jeżeli w okresie upływającym od złożenia zamówienia do realizacji zamówienia kurs waluty € (Euro) lub $ (Dolar) zmieni się o około 5%.

SGO zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach internetowych SGO, bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest wpłacenie przez Zamawiającego zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia. Powinno to nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego  potwierdzenia zamówienia.

4. Koszty przesyłki w kraju pokrywa Zamawiający. Są one dodatkowo doliczane do zamówienia i mogą różnić się w zależności od ilości zamawianych roślin oraz dystansu dzielącego siedzibę SGO od docelowego miejsca transportu. Rośliny wysyłane są w kartonach maksymalnie po 4 multipalety w kartonie lub na europaletach.

5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego.

6. Kupujący może wybrać jedną z dostępnych opcji przesyłki towaru (przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dostarczenie zamówienia za pośrednictwem PKS do odbiorcy - po wcześniejszych uzgodnieniach) lub odebrać towar osobiście – po wcześniejszych uzgodnieniach.

7. Towar zostaje wysłany w pierwszym roboczym dniu po jego otrzymaniu od producenta, a czas realizacji zamówienia łącznie z przesyłką może się różnic w zależności od rodzaju zamawianego gatunku, ilości zamówionych sadzonek oraz ich dostępności u producenta. Termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie z Klientem.

8. Zapłaty za towar można dokonać na dwa sposoby:

- wpłata na rachunek bankowy SGO o numerze: 13 1050 1025 1000 0092 2668 7482 w banku ING, SWIFT: INGBPLPW (numer rachunku bankowego zamieszczony jest na każdej fakturze VAT wystawionej przez SGO).

- płatność gotówką przy odbiorze w przypadku gdy jest to odbiór osobisty.

9. Kupujący nie może odsprzedawać sadzonek innym producentom, jeżeli nie podpisze dodatkowej umowy z firmą SGO.

III. Reklamacje

1.  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w transakcji, istnieje możliwość zgłaszania reklamacji nie później niż 7 dni od otrzymania towaru. Sprzedane sadzonki nie podlegają gwarancji, rękojmi ani zwrotowi po dokonaniu transakcji.

2. Reklamacja powinna być poprzedzona kontaktem z SGO w celu wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości.

IV. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

2. Podanie SGO przez Zamawiającego swoich danych jest równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.